Sunday, December 4, 2011

On the Kashrut of Microwaves


שו"ת אור יצחק חלק ב יו"ד סימן ו,ז – בדין מיקרוגל

סימן ו

שו"ע יו"ד סי' צ"ב סעי' ח'.

כתב המחבר וז"ל: מחבת של חלב שנתנו בכירה תחת קדרה של בשר הזיעה עולה ונבלע בקדרה ואוסרתה וכו', ע"כ. 

שאלת: על מיקרוגל אם אפשר להכשירו.

תשובה: ואני שואל אם צריך להכשירו בכלל. ואפרש שיחתי, הנה אם שמים דבר יבש להתחמם בתוך המיקרוגל בודאי שאין זיעה, וא"כ אינו אוסר התנור. וגם אם יש זיעה כשמחממים דבר נוזל, לענ"ד אין דפנות התנור מתחממות, והרי זה כתתאה גבר, שהתתאה הוא צונן, ולכן אין הדפנות נאסרות יותר מכדי קליפה, [וכמבואר בש"ך[1] שהדבר העומד במקומו הוא החשוב תתאה, ולא דמי למכסה סיר שהוא מקום קטן מלא זיעה שהכל חשוב כאחד, דכאן הוא גדול יותר וגם הזיעה יוצאת כסדר מהמיקרוגל ע"י המאוורר].

וגם קליפה זו חומרא בעלמא, דנראה לי דדין זיעה זו הנוגעת בדפנות יש עליה דין עירוי שנפסק הקילוח,[2] ורוב תשמישו של כלי זה אינו במעלה זיעה, וברוב תשמישו אזלינן בשיטת המחבר בשו"ע[3], ואף לרמ"א[4] אם יש לצרף מקילינן, ופה יש לצרף דכיון שהוא רק זיעה, ולפי מה שאמרנו דזיעה זאת היא כנפסק הקילוח, אם כן אינה בולעת ופולטת כאחת, ולכן אין פליטה מתוך הדפנות שיחזור ויאסור האוכל. וכן יש מקום לדון על הדפנות דהוו שיע ולא בלעי.

ולכן כתבתי[5] להכשיר רק לחומרא ע"י מים רותחים בתוך התנור למשך רבע שעה עד עשרים דקות, ואז יעלה מספיק רתיחה להכשיר התנור. ואם תאמר שגם בזה אין מספיק זמן להעלות זיעה, או שאינו מרתיח כמו שצריך, א"כ גם לאידך גיסא לא נאסר מעולם וגם לא יאסור.

ועל הזכוכית הנמצאת בתנור זה, שחששת אולי נשפך עליה אוכל חמץ או איסור אחר. אני איני יודע מה חשש יש בזה, הרי הזכוכית אינו בולע,[6] וזה דבר שידוע היום בודאי. ואף אלה שנסתפקו בזמן המרדכי, אין זה אלא ספק, וא"כ אפשר לסמוך על רוב תשמישו, ולא לחוש לנשפך. וגם לא צריך לחשוש מספק אם זה כבר אינו בן יומו.

ובנוגע להשתמש במיקרוגל לבשר וחלב, אני אומר לשואלים אותי לכסות אחד מהם בתמידות כגון את הבשר, ואז את החלב לא צריך לכסות, או להיפך. אולם למעשה עיקר הכיסוי צריך רק כשמחמם נוזל, וכמו שכבר כתבתי למעלה. וגם זה רק חומרא לענ"ד.

סימן ז

שו"ע יו"ד סימן צב סעיף ח'.

כתב המחבר וז"ל: מחבת של חלב שנתנו בכירה תחת קדרה של בשר הזיעה עולה ונבלע בקדרה ואוסרתה וכו', ע"כ.

שאלת: במיקרוגל שנמצא בבית חולים וכדומה שאנשים מחממים בו את האוכל שלהם, האם מותר ליהודי לחמם ג"כ במיקרוגל הזה, או שיש לו לחוש שמא בלע איזה דבר איסור ויפלוט עתה לאוכל שלו.

תשובה: בעיקר הדין כדי שהאוכל האסור יצא מן הדפנות של הכלי ויכנס לאוכל שמחממים, צריך שיהיה האוכל שם הרבה זמן ושכל המקום בתוך הכלי יהיה מלא זיעה, והזיעה צריכה להיות כ"כ חמה כדי שתוכל להוציא את הבלוע מן הכלי. והנה דבר ברור שבשלשה או ארבעה רגעים אין חום מספיק בזיעה הזאת. ואע"פ שהאוכל מתחמם, מ"מ הזיעה שצריכה להתפשט ולהוציא מן הכלי שהוא צונן, צריך שתוכל לחמם את הכלי ואז תוציא ממנו הבלוע, ולדעתי לא זו המציאות במיקרוגל, ובפרט בדברים יבשים כמו פיצה וכדומה שאין להם כ"כ זיעה. ואם האוכל מכוסה אע"פ שמשאירים קצת פתוח, הזיעה הרבה פחות, ואין זה מספיק לחמם הכלי.

וחוץ מכל זה מי אמר לנו שהיה בלוע מאיסור, וגם א"כ הרי זה אינו בן יומו [דסתם כלים אינם בני יומן], ואם אפילו בן יומו הוא אולי הוא דבר שפוגם,[7] ואף שנ"ט לפגם מותר רק בדיעבד, אבל כאן ספק בכלל אם הוא בלוע מאיסור. ואף אם בלוע איסור לענ"ד אין בבליעות אלה כדי לתת טעם באוכל, והרי זה כדין כלי שתשמישו בשפע שמותר לפי המחבר[8] והלכה כמותו ובפרט אם אינו ב"י,[9] ואפשר שכלים אלה אינם בולעים כלל, ואם בולעים בליעתם מועטת מאוד. ונסה לחמם במיקרוגל דגים אפילו לרבע שעה, ואח"כ תבשל משהו אחר ותראה אם יש לך טעם דגים באוכל השני.


[1] יו"ד סי' צ"ב ס"ק ל"ו,
[2] עי' יו"ד שם ברמ"א סעי' ז
[3] או"ח סי' תנ"א סעי' ו'
[4] שם
[5] בח"א חאו"ח סי' ר"ב
[6] או"ח סי' תנ"א סעי' כ"ו
[7] לי הצעיר יטיינינגוואט צ"ע מאי קאמר, כי הרי לכאורה אין זה טעם נוסף אלא שהוא חלק מן הסברא של סתם כלים אינם ב"י.
[8] יו"ד סי' צ"ט סעי' ז' וסי' קכ"ב סעי' ה'
[9] ועיין באורך בדברינו בח"א חיו"ד סי' ט"ז.

No comments:

Post a Comment