Monday, November 21, 2011

Menorah in Shul


בענין הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת


סיכום דברי רבינו לע"ד כן הוא, שטעם הכל בו והריב"ש שווין והוא משום מנהג, ונהגו כן משעת הסכנה ואילך כדי לפרסם הנס. וטעם הב"י דאורחים הוא טעם אחר לא הוזכרה בראשונים.

אגב, אעיר שהב"י לקמן[1] סתם כהך טעמא שאינו אלא משום מנהג.

הנה כתב הכל בו[2] ז"ל ונהגו כל המקומות להדליק נר חנוכה בביהכ"נ להוציא מי שאינו בקי ושאינו זריז בזאת גם כי הוא הידור המצוה ופרסום הנס וזכר למקדש, ויש מקומות שאין חוששין סמוך לפתח אלא לפני ההיכל, עכ"ל.

הרי לכאורה מפורש דס"ל דאיכא טעמא להניחה בפתח, דאל"ה לא היה מפרש דיש מקומות שאין חוששין סמוך לפתח אלא לפני ההיכל, אדרבה, לפי דברי רבינו היה לו להזכיר היש מקומות בסתמא, דרק הם עושים כהוגן, כיון דליכא סברא לנהוג כן שלא בשעת הסכנה.

עוד כתב הכל בו בסמוך ז"ל וכ"כ הרי"ף ז"ל אך בביהכ"נ דליכא מזוזה יניחנו בימין עוד דומיא דמקדש שהיה מנורה בימין בדרום, ואנו לא חלקנו בין זל"ז שבכולן מדליקין אותה בשמאל, עכ"ל. ולכאורה משמע דלדידיה ס"ל שמניחין אותה בפתח ביהכ"נ, דאם בהיכל מאי מעליותא איכא בשמאל מבימין, אולם בפתח אפשר לומר שכך תקנוהו חז"ל משום מזוזה ולא פלוג.

ומה שתמה רבינו וכתב ז"ל כי איך אפשר להוציא מי שאינו בקי בהדלקת ביהכ"נ, הא אין זה מקום דירתו, ובפרט אם בעינן שכל אחד ידליק בפתח ביתו או חצירו היאך יוצא בזה, עכ"ל, אולי י"ל דאהא גופא נתקשה הב"י, ודחק להעמיד דברי הכל בו באורחים, ומשום שאין כולם בקיאים וזריזים תקנו להדליק בעבורם להוציאם.

והנה הצעתי דברים אלו אצל רבנו ואמר לי כי טעיתי בדברי הכל בו ולא ר"ל סמוך לפתח כענין שהוזכרה בגמ' אלא כמו שהובא בטור והעיקר דרק בשעת הסכנה איירי.


[1] סו"ס תרעה
[2] סי' מד

No comments:

Post a Comment