Sunday, July 10, 2011

Ta'am Ke'ikkar


ביאור דין טעם כעיקר לפי הראשונים – ואם הוא דאורייתא או דרבנן

תחילה נעתיק את המקורות בש"ס שעליהן מוסד רוב דברי הפוסקים, ואח"כ נשתדל בע"ה לסכם עיקר דברי הראשונים בסוגיא זו עם קצת ביאור.

והנני מוסר מודעה שאין זה כדבר שלם, ואכתי צריך לי הרבה יותר עיון כדי לרדת לעומקן של דברים, גם כי לא חפשתי בכל הספרים שאפשר, אלא שאין זמני אתי כי עתה מתחילין זמן הקיץ בישיבה, ואי"ה עוד חזון למועד.